Char.ToUpperInvariant(Char) Metoda

Definice

Převede hodnotu znaku Unicode na svůj ekvivalent na velká písmena pomocí pravidel pro velká písmena neutrální jazykové verze.Converts the value of a Unicode character to its uppercase equivalent using the casing rules of the invariant culture.

public:
 static char ToUpperInvariant(char c);
public static char ToUpperInvariant (char c);
static member ToUpperInvariant : char -> char
Public Shared Function ToUpperInvariant (c As Char) As Char

Parametry

c
Char

Znak Unicode pro převod.The Unicode character to convert.

Návraty

Velká a malá písmena parametru c nebo nezměněná hodnota c, pokud c je již velká a malá písmena.The uppercase equivalent of the c parameter, or the unchanged value of c, if c is already uppercase or not alphabetic.

Poznámky

Pokud vaše aplikace není ovlivněna aktuální jazykovou verzí a závisí na tom, zda je znak měněn předvídatelným způsobem, použijte metodu ToUpperInvariant.If your application is unaffected by the current culture and depends on the case of a character changing in a predictable way, use the ToUpperInvariant method. Metoda ToUpperInvariant je ekvivalentní ToUpper(Char, CultureInfo.InvariantCulture).The ToUpperInvariant method is equivalent to ToUpper(Char, CultureInfo.InvariantCulture).

Pomocí String.ToUpperInvariant převeďte řetězec na velká písmena.Use String.ToUpperInvariant to convert a string to uppercase.

Platí pro

Viz také