CLSCompliantAttribute(Boolean) Konstruktor

Definice

Inicializuje instanci CLSCompliantAttribute třídy s logickou hodnotou, která označuje, zda je zadaný prvek program kompatibilní se specifikací CLS.Initializes an instance of the CLSCompliantAttribute class with a Boolean value indicating whether the indicated program element is CLS-compliant.

public:
 CLSCompliantAttribute(bool isCompliant);
public CLSCompliantAttribute (bool isCompliant);
new CLSCompliantAttribute : bool -> CLSCompliantAttribute
Public Sub New (isCompliant As Boolean)

Parametry

isCompliant
Boolean

true Pokud je kompatibilní se specifikací CLS; v opačném případě false .true if CLS-compliant; otherwise, false.

Platí pro