DictionaryBase.Count Vlastnost

Definice

Získá počet prvků obsažených v DictionaryBase instanci.Gets the number of elements contained in the DictionaryBase instance.

public:
 property int Count { int get(); };
public int Count { get; }
member this.Count : int
Public ReadOnly Property Count As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32

Počet elementů obsažených v DictionaryBase instanci.The number of elements contained in the DictionaryBase instance.

Implementuje

Poznámky

Načítání hodnoty této vlastnosti je O(1) operace.Retrieving the value of this property is an O(1) operation.

Platí pro