DictionaryBase.OnClearComplete Metoda

Definice

Provede další vlastní procesy po vymazání obsahu DictionaryBase instance.Performs additional custom processes after clearing the contents of the DictionaryBase instance.

protected:
 virtual void OnClearComplete();
protected virtual void OnClearComplete ();
abstract member OnClearComplete : unit -> unit
override this.OnClearComplete : unit -> unit
Protected Overridable Sub OnClearComplete ()

Poznámky

Výchozí implementace této metody je určena pro přepsání odvozenou třídou, aby provedla určitou akci po vymazání kolekce.The default implementation of this method is intended to be overridden by a derived class to perform some action after the collection is cleared.

Metody on * jsou vyvolány pouze v instanci vrácené Dictionary vlastností, ale ne u instance vrácené InnerHashtable vlastností.The On* methods are invoked only on the instance returned by the Dictionary property, but not on the instance returned by the InnerHashtable property.

Výchozí implementací této metody je O(1) operace.The default implementation of this method is an O(1) operation.

Poznámky pro dědice

Tato metoda umožňuje implementátorům definovat procesy, které musí být provedeny po odstranění všech prvků ze základního Hashtable .This method allows implementers to define processes that must be performed after deleting all the elements from the underlying Hashtable. Definováním této metody mohou implementátori přidávat funkce do zděděných metod bez nutnosti přepsat všechny ostatní metody.By defining this method, implementers can add functionality to inherited methods without having to override all other methods.

OnClear() je vyvolána před standardním nejasným chováním, zatímco OnClearComplete() je vyvolána po standardním jasném chování.OnClear() is invoked before the standard Clear behavior, whereas OnClearComplete() is invoked after the standard Clear behavior.

Platí pro

Viz také