Dictionary<TKey,TValue>.Clear Metoda

Definice

Odebere všechny klíče a hodnoty z Dictionary<TKey,TValue> .Removes all keys and values from the Dictionary<TKey,TValue>.

public:
 virtual void Clear();
public void Clear ();
abstract member Clear : unit -> unit
override this.Clear : unit -> unit
Public Sub Clear ()

Implementuje

Poznámky

CountVlastnost je nastavena na hodnotu 0 a odkazy na jiné objekty z prvků kolekce jsou také vydány.The Count property is set to 0, and references to other objects from elements of the collection are also released. Kapacita zůstane beze změny.The capacity remains unchanged.

Tato metoda je operace O ( n ), kde n je kapacita slovníku.This method is an O(n) operation, where n is the capacity of the dictionary.

Pouze .NET Core 3.0 +: tuto metodu, kterou je možné provést, lze bezpečně volat bez zrušení platnosti aktivních enumerátorů v Dictionary<TKey,TValue> instanci..NET Core 3.0+ only: this mutating method may be safely called without invalidating active enumerators on the Dictionary<TKey,TValue> instance. To neznamená bezpečnost vlákna.This does not imply thread safety.

Platí pro