Dictionary<TKey,TValue>.Count Dictionary<TKey,TValue>.Count Dictionary<TKey,TValue>.Count Dictionary<TKey,TValue>.Count Property

Definice

Získá počet párů klíč/hodnota, které jsou Dictionary<TKey,TValue>obsaženy v.Gets the number of key/value pairs contained in the Dictionary<TKey,TValue>.

public:
 property int Count { int get(); };
public int Count { get; }
member this.Count : int
Public ReadOnly Property Count As Integer

Hodnota vlastnosti

Počet párů klíč/hodnota obsažených v Dictionary<TKey,TValue>.The number of key/value pairs contained in the Dictionary<TKey,TValue>.

Implementuje

Poznámky

Kapacita je počet prvků Dictionary<TKey,TValue> Dictionary<TKey,TValue> , které mohou být uloženy.The capacity of a Dictionary<TKey,TValue> is the number of elements that the Dictionary<TKey,TValue> can store. Vlastnost je počet prvků, které jsou ve skutečnosti Dictionary<TKey,TValue>v. CountThe Count property is the number of elements that are actually in the Dictionary<TKey,TValue>.

Kapacita je vždy větší než nebo rovna Count.The capacity is always greater than or equal to Count. Pokud Count přesahuje kapacitu při přidávání prvků, je kapacita zvýšena automatickým přerozdělením interního pole před zkopírováním starých prvků a přidáním nových prvků.If Count exceeds the capacity while adding elements, the capacity is increased by automatically reallocating the internal array before copying the old elements and adding the new elements.

Získání hodnoty této vlastnosti je operace O (1).Getting the value of this property is an O(1) operation.

Platí pro