Dictionary<TKey,TValue>.EnsureCapacity(Int32) Metoda

Definice

Zajistí, že slovník může obsahovat až zadaný počet položek bez dalšího rozšíření svého záložního úložiště.Ensures that the dictionary can hold up to a specified number of entries without any further expansion of its backing storage.

public:
 int EnsureCapacity(int capacity);
public int EnsureCapacity (int capacity);
member this.EnsureCapacity : int -> int
Public Function EnsureCapacity (capacity As Integer) As Integer

Parametry

capacity
Int32

Počet položekThe number of entries.

Návraty

Int32

Aktuální kapacita Dictionary<TKey,TValue> .The current capacity of the Dictionary<TKey,TValue>.

Výjimky

capacity je menší než 0.capacity is less than 0.

Platí pro