Dictionary<TKey,TValue>.ICollection<KeyValuePair<TKey,TValue>>.Add(KeyValuePair<TKey,TValue>) Metoda

Definice

Přidá zadanou hodnotu k ICollection<T> zadanému klíči.Adds the specified value to the ICollection<T> with the specified key.

 virtual void System.Collections.Generic.ICollection<System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey,TValue>>.Add(System::Collections::Generic::KeyValuePair<TKey, TValue> keyValuePair) = System::Collections::Generic::ICollection<System::Collections::Generic::KeyValuePair<TKey, TValue>>::Add;
void ICollection<KeyValuePair<TKey,TValue>>.Add (System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey,TValue> keyValuePair);
abstract member System.Collections.Generic.ICollection<System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey,TValue>>.Add : System.Collections.Generic.KeyValuePair<'Key, 'Value> -> unit
override this.System.Collections.Generic.ICollection<System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey,TValue>>.Add : System.Collections.Generic.KeyValuePair<'Key, 'Value> -> unit
Sub Add (keyValuePair As KeyValuePair(Of TKey, TValue)) Implements ICollection(Of KeyValuePair(Of TKey, TValue)).Add

Parametry

keyValuePair
KeyValuePair<TKey,TValue>

KeyValuePair<TKey,TValue>Struktura reprezentující klíč a hodnotu, která se má přidat do Dictionary<TKey,TValue> .The KeyValuePair<TKey,TValue> structure representing the key and value to add to the Dictionary<TKey,TValue>.

Implementuje

Výjimky

Klíč pro keyValuePair je null .The key of keyValuePair is null.

Element se stejným klíčem již existuje v Dictionary<TKey,TValue> .An element with the same key already exists in the Dictionary<TKey,TValue>.

Platí pro