Dictionary<TKey,TValue>.ICollection<KeyValuePair<TKey,TValue>>.Contains(KeyValuePair<TKey,TValue>) Metoda

Definice

Určuje, zda ICollection<T> obsahuje konkrétní klíč a hodnotu.Determines whether the ICollection<T> contains a specific key and value.

 virtual bool System.Collections.Generic.ICollection<System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey,TValue>>.Contains(System::Collections::Generic::KeyValuePair<TKey, TValue> keyValuePair) = System::Collections::Generic::ICollection<System::Collections::Generic::KeyValuePair<TKey, TValue>>::Contains;
bool ICollection<KeyValuePair<TKey,TValue>>.Contains (System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey,TValue> keyValuePair);
abstract member System.Collections.Generic.ICollection<System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey,TValue>>.Contains : System.Collections.Generic.KeyValuePair<'Key, 'Value> -> bool
override this.System.Collections.Generic.ICollection<System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey,TValue>>.Contains : System.Collections.Generic.KeyValuePair<'Key, 'Value> -> bool
Function Contains (keyValuePair As KeyValuePair(Of TKey, TValue)) As Boolean Implements ICollection(Of KeyValuePair(Of TKey, TValue)).Contains

Parametry

keyValuePair
KeyValuePair<TKey,TValue>

KeyValuePair<TKey,TValue>Struktura, která se má vyhledat v ICollection<T> .The KeyValuePair<TKey,TValue> structure to locate in the ICollection<T>.

Návraty

Boolean

true Pokud keyValuePair se nachází v, v ICollection<T> opačném případě false .true if keyValuePair is found in the ICollection<T>; otherwise, false.

Implementuje

Platí pro