Dictionary<TKey,TValue>.ICollection<KeyValuePair<TKey,TValue>>.CopyTo(KeyValuePair<TKey,TValue>[], Int32) Dictionary<TKey,TValue>.ICollection<KeyValuePair<TKey,TValue>>.CopyTo(KeyValuePair<TKey,TValue>[], Int32) Dictionary<TKey,TValue>.ICollection<KeyValuePair<TKey,TValue>>.CopyTo(KeyValuePair<TKey,TValue>[], Int32) Method

Definice

Zkopíruje prvky ICollection<T> do pole typu KeyValuePair<TKey,TValue>počínaje zadaným indexem pole.Copies the elements of the ICollection<T> to an array of type KeyValuePair<TKey,TValue>, starting at the specified array index.

 virtual void System.Collections.Generic.ICollection<System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey,TValue>>.CopyTo(cli::array <System::Collections::Generic::KeyValuePair<TKey, TValue>> ^ array, int index) = System::Collections::Generic::ICollection<System::Collections::Generic::KeyValuePair<TKey, TValue>>::CopyTo;
void ICollection<KeyValuePair<TKey,TValue>>.CopyTo (System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey,TValue>[] array, int index);
Sub CopyTo (array As KeyValuePair(Of TKey, TValue)(), index As Integer) Implements ICollection(Of KeyValuePair(Of TKey, TValue)).CopyTo

Parametry

array
KeyValuePair<TKey,TValue>[]

Jednorozměrné pole typu KeyValuePair<TKey,TValue> , které je cílem KeyValuePair<TKey,TValue> prvků zkopírovaných z ICollection<T>.The one-dimensional array of type KeyValuePair<TKey,TValue> that is the destination of the KeyValuePair<TKey,TValue> elements copied from the ICollection<T>. Pole musí mít indexování od nuly.The array must have zero-based indexing.

index
Int32 Int32 Int32

Index založený na nule v array umístění, kde začíná kopírování.The zero-based index in array at which copying begins.

Výjimky

Počet prvků ve zdroji ICollection<T> je větší než dostupné místo od index do konce cílového umístění array.The number of elements in the source ICollection<T> is greater than the available space from index to the end of the destination array.

Platí pro