Dictionary<TKey,TValue>.ICollection<KeyValuePair<TKey,TValue>>.IsReadOnly Dictionary<TKey,TValue>.ICollection<KeyValuePair<TKey,TValue>>.IsReadOnly Dictionary<TKey,TValue>.ICollection<KeyValuePair<TKey,TValue>>.IsReadOnly Property

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda je slovník určen jen pro čtení.Gets a value that indicates whether the dictionary is read-only.

property bool System::Collections::Generic::ICollection<System::Collections::Generic::KeyValuePair<TKey,TValue>>::IsReadOnly { bool get(); };
bool System.Collections.Generic.ICollection<System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey,TValue>>.IsReadOnly { get; }
 ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean Implements ICollection(Of KeyValuePair(Of TKey, TValue)).IsReadOnly

Hodnota vlastnosti

truePokud je jen pro čtení, falsev opačném případě. ICollection<T>true if the ICollection<T> is read-only; otherwise, false. Ve výchozí implementaci Dictionary<TKey,TValue>rozhraní Tato vlastnost vždy vrátí false.In the default implementation of Dictionary<TKey,TValue>, this property always returns false.

Implementuje

Platí pro