Dictionary<TKey,TValue>.ICollection.IsSynchronized Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda je přístup k aplikaci ICollection synchronizován (bezpečné pro přístup z více vláken).Gets a value that indicates whether access to the ICollection is synchronized (thread safe).

property bool System::Collections::ICollection::IsSynchronized { bool get(); };
bool System.Collections.ICollection.IsSynchronized { get; }
member this.System.Collections.ICollection.IsSynchronized : bool
 ReadOnly Property IsSynchronized As Boolean Implements ICollection.IsSynchronized

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud je přístup ke službě ICollection synchronizován (bezpečné pro přístup z více vláken), jinak false .true if access to the ICollection is synchronized (thread safe); otherwise, false. Ve výchozí implementaci rozhraní Dictionary<TKey,TValue> Tato vlastnost vždy vrátí false .In the default implementation of Dictionary<TKey,TValue>, this property always returns false.

Implementuje

Poznámky

Výchozí implementace kolekcí v System.Collections.Generic oboru názvů nejsou synchronizované.Default implementations of collections in the System.Collections.Generic namespace are not synchronized.

Výčet prostřednictvím kolekce nemůže být procedurou bezpečnou pro přístup z více vláken.Enumerating through a collection is intrinsically not a thread-safe procedure. I v případě, že je kolekce synchronizována, mohou další vlákna stále upravovat kolekci, což může způsobit, že enumerátor vyvolá výjimku.Even when a collection is synchronized, other threads can still modify the collection, which can cause the enumerator to throw an exception. K zaručení bezpečnosti přístupu z více vláken můžete buďto zamknout kolekci na celou dobu práce s výčtem, nebo zachycovat výjimky vzniklé v důsledku změn prováděných ostatními vlákny.To guarantee thread safety during enumeration, you can either lock the collection during the entire enumeration or catch the exceptions resulting from changes made by other threads.

SyncRootVlastnost vrátí objekt, který lze použít k synchronizaci přístupu k ICollection .The SyncRoot property returns an object that can be used to synchronize access to the ICollection. Synchronizace je platná pouze v případě, že všechna vlákna zamkne objekt před přístupem ke kolekci.Synchronization is effective only if all threads lock the object before accessing the collection.

Získání hodnoty této vlastnosti je operace O (1).Getting the value of this property is an O(1) operation.

Platí pro

Viz také