Dictionary<TKey,TValue>.TrimExcess Metoda

Definice

Přetížení

TrimExcess(Int32)

Nastaví kapacitu tohoto slovníku tak, aby obsahovala zadaný počet položek bez dalšího rozšíření záložního úložiště.Sets the capacity of this dictionary to hold up a specified number of entries without any further expansion of its backing storage.

TrimExcess()

Nastaví kapacitu tohoto slovníku na to, co by bylo původně inicializováno se všemi jeho položkami.Sets the capacity of this dictionary to what it would be if it had been originally initialized with all its entries.

TrimExcess(Int32)

Nastaví kapacitu tohoto slovníku tak, aby obsahovala zadaný počet položek bez dalšího rozšíření záložního úložiště.Sets the capacity of this dictionary to hold up a specified number of entries without any further expansion of its backing storage.

public:
 void TrimExcess(int capacity);
public void TrimExcess (int capacity);
member this.TrimExcess : int -> unit
Public Sub TrimExcess (capacity As Integer)

Parametry

capacity
Int32

Nová kapacita.The new capacity.

Výjimky

capacity je menší než Dictionary<TKey,TValue> .capacity is less than Dictionary<TKey,TValue>.

Poznámky

Tuto metodu lze použít k minimalizaci režie paměti poté, co je známo, že nebudou přidány žádné nové prvky.This method can be used to minimize the memory overhead once it is known that no new elements will be added.

Platí pro

TrimExcess()

Nastaví kapacitu tohoto slovníku na to, co by bylo původně inicializováno se všemi jeho položkami.Sets the capacity of this dictionary to what it would be if it had been originally initialized with all its entries.

public:
 void TrimExcess();
public void TrimExcess ();
member this.TrimExcess : unit -> unit
Public Sub TrimExcess ()

Poznámky

Tuto metodu lze použít k minimalizaci režie paměti, jakmile je známo, že do slovníku nebudou přidány žádné nové prvky.This method can be used to minimize memory overhead once it is known that no new elements will be added to the dictionary. Chcete-li přidělit pole úložiště minimální velikosti, spusťte následující příkazy:To allocate a minimum size storage array, execute the following statements:

dictionary.Clear();
dictionary.TrimExcess();

Platí pro