IAsyncEnumerator<T> IAsyncEnumerator<T> IAsyncEnumerator<T> IAsyncEnumerator<T> Interface

Definice

Podporuje jednoduchou asynchronní iteraci přes obecnou kolekci.Supports a simple asynchronous iteration over a generic collection.

generic <typename T>
public interface class IAsyncEnumerator : IAsyncDisposable
public interface IAsyncEnumerator<out T> : IAsyncDisposable
type IAsyncEnumerator<'T> = interface
    interface IAsyncDisposable
Public Interface IAsyncEnumerator(Of Out T)
Implements IAsyncDisposable

Parametry typu

T

Typ prvků v kolekci.The type of the elements in the collection.

Implementuje

Vlastnosti

Current Current Current Current

Získá prvek v kolekci na aktuální pozici čítače výčtu.Gets the element in the collection at the current position of the enumerator.

Metody

DisposeAsync() DisposeAsync() DisposeAsync() DisposeAsync()

Provádí úkoly definované aplikací, které jsou spojeny s uvolněním, uvolněním nebo obnovením nespravovaných prostředků asynchronně.Performs application-defined tasks associated with freeing, releasing, or resetting unmanaged resources asynchronously.

(Inherited from IAsyncDisposable)
MoveNextAsync() MoveNextAsync() MoveNextAsync() MoveNextAsync()

Vystoupí enumerátor asynchronně k dalšímu prvku kolekce.Advances the enumerator asynchronously to the next element of the collection.

Metody rozšíření

ConfigureAwait(IAsyncDisposable, Boolean) ConfigureAwait(IAsyncDisposable, Boolean) ConfigureAwait(IAsyncDisposable, Boolean) ConfigureAwait(IAsyncDisposable, Boolean)

Konfiguruje, jak se provádí funkce await u úloh vrácených z asynchronního použití.Configures how awaits on the tasks returned from an async disposable are performed.

Platí pro