ICollection<T>.Add(T) Metoda

Definice

Přidá položku do ICollection<T> .Adds an item to the ICollection<T>.

public:
 void Add(T item);
public void Add (T item);
abstract member Add : 'T -> unit
Public Sub Add (item As T)

Parametry

item
T

Objekt, který se má přidat do ICollection<T> .The object to add to the ICollection<T>.

Výjimky

ICollection<T>Je jen pro čtení.The ICollection<T> is read-only.

Platí pro

Viz také