ICollection<T>.IsReadOnly Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která určuje, zda je ICollection<T> určena jen pro čtení.Gets a value indicating whether the ICollection<T> is read-only.

public:
 property bool IsReadOnly { bool get(); };
public bool IsReadOnly { get; }
member this.IsReadOnly : bool
Public ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud ICollection<T> je jen pro čtení, v opačném případě false .true if the ICollection<T> is read-only; otherwise, false.

Poznámky

Kolekce, která je jen pro čtení, nepovoluje přidávání nebo odebírání prvků po vytvoření kolekce.A collection that is read-only does not allow the addition or removal of elements after the collection is created. Všimněte si, že v tomto kontextu pouze pro čtení není indikováno, zda lze změnit jednotlivé prvky kolekce, protože ICollection<T> rozhraní podporuje pouze operace sčítání a odebírání.Note that read-only in this context does not indicate whether individual elements of the collection can be modified, since the ICollection<T> interface only supports addition and removal operations. Například IsReadOnly vlastnost pole, která je převedena nebo převedena na ICollection<T> objekt true , se vrátí, i když jednotlivé prvky pole lze změnit.For example, the IsReadOnly property of an array that is cast or converted to an ICollection<T> object returns true, even though individual array elements can be modified.

Platí pro