ICollection<T>.Remove(T) Metoda

Definice

Odebere první výskyt konkrétního objektu z ICollection<T> .Removes the first occurrence of a specific object from the ICollection<T>.

public:
 bool Remove(T item);
public bool Remove (T item);
abstract member Remove : 'T -> bool
Public Function Remove (item As T) As Boolean

Parametry

item
T

Objekt, který se má odebrat z ICollection<T> .The object to remove from the ICollection<T>.

Návraty

Boolean

true v případě item , že byl úspěšně odebrán z ICollection<T> ; v opačném případě false .true if item was successfully removed from the ICollection<T>; otherwise, false. Tato metoda také vrátí, false Pokud nebyla item nalezena v původní ICollection<T> .This method also returns false if item is not found in the original ICollection<T>.

Výjimky

ICollection<T>Je jen pro čtení.The ICollection<T> is read-only.

Poznámky

Implementace se mohou lišit v tom, jak určují rovnost objektů; například použití, v případě, List<T> Comparer<T>.Default že Dictionary<TKey,TValue> umožňuje uživateli zadat IComparer<T> implementaci, která se má použít pro porovnávání klíčů.Implementations can vary in how they determine equality of objects; for example, List<T> uses Comparer<T>.Default, whereas, Dictionary<TKey,TValue> allows the user to specify the IComparer<T> implementation to use for comparing keys.

V kolekcích souvislých prvků, tj. například v seznamech, se prvky následující po odebraném prvku posouvají nahoru tak, aby obsadily uvolněné místo.In collections of contiguous elements, such as lists, the elements that follow the removed element move up to occupy the vacated spot. Je-li kolekce indexována, budou aktualizovány rovněž indexy přesunutých prvků.If the collection is indexed, the indexes of the elements that are moved are also updated. Toto chování se nevztahuje na kolekce, kde prvky jsou koncepčně seskupeny do sad, tj. například na tabulky hash.This behavior does not apply to collections where elements are conceptually grouped into buckets, such as a hash table.

Platí pro

Viz také