IList<T>.Item[Int32] Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví prvek u zadaného indexu.Gets or sets the element at the specified index.

public:
 property T default[int] { T get(int index); void set(int index, T value); };
public T this[int index] { get; set; }
member this.Item(int) : 'T with get, set
Default Public Property Item(index As Integer) As T

Parametry

index
Int32

Index prvku založený na nule, který se má získat nebo nastavit.The zero-based index of the element to get or set.

Hodnota vlastnosti

T

Prvek na pozici zadaného indexu.The element at the specified index.

Výjimky

index není platný index v IList<T> .index is not a valid index in the IList<T>.

Vlastnost je nastavena a je určena IList<T> jen pro čtení.The property is set and the IList<T> is read-only.

Poznámky

Tato vlastnost poskytuje možnost přístupu k určitému prvku v kolekci pomocí následující syntaxe: myCollection[index] .This property provides the ability to access a specific element in the collection by using the following syntax: myCollection[index].

Jazyk C# používá klíčové slovo This k definování indexerů namísto implementace Item[] Vlastnosti.The C# language uses the this keyword to define the indexers instead of implementing the Item[] property. Visual Basic implementuje Item[] jako výchozí vlastnost, která poskytuje stejnou funkci indexování.Visual Basic implements Item[] as a default property, which provides the same indexing functionality.

Platí pro

Viz také