Queue<T>.Enumerator.IEnumerator.Reset Metoda

Definice

Nastaví enumerátor na jeho počáteční pozici, která je před prvním prvkem v kolekci.Sets the enumerator to its initial position, which is before the first element in the collection.

 virtual void System.Collections.IEnumerator.Reset() = System::Collections::IEnumerator::Reset;
void IEnumerator.Reset ();
abstract member System.Collections.IEnumerator.Reset : unit -> unit
override this.System.Collections.IEnumerator.Reset : unit -> unit
Sub Reset () Implements IEnumerator.Reset

Implementuje

Výjimky

Kolekce byla změněna po vytvoření čítače výčtu.The collection was modified after the enumerator was created.

Poznámky

Enumerátor zůstává platný, dokud kolekce nezůstane beze změny.An enumerator remains valid as long as the collection remains unchanged. Pokud jsou provedeny změny v kolekci, jako je například přidání, úprava nebo odstranění prvků, enumerátor je nevratně Neověřeno a další volání MoveNext nebo vyvolá výjimku IEnumerator.Reset InvalidOperationException .If changes are made to the collection, such as adding, modifying, or deleting elements, the enumerator is irrecoverably invalidated and the next call to MoveNext or IEnumerator.Reset throws an InvalidOperationException.

Platí pro

Viz také