SortedDictionary<TKey,TValue>.Enumerator Struktura

Definice

Vytvoří výčet prvků typu SortedDictionary<TKey,TValue> .Enumerates the elements of a SortedDictionary<TKey,TValue>.

public: value class SortedDictionary<TKey, TValue>::Enumerator : System::Collections::Generic::IEnumerator<System::Collections::Generic::KeyValuePair<TKey, TValue>>, System::Collections::IDictionaryEnumerator
public struct SortedDictionary<TKey,TValue>.Enumerator : System.Collections.Generic.IEnumerator<System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey,TValue>>, System.Collections.IDictionaryEnumerator
type SortedDictionary<'Key, 'Value>.Enumerator = struct
  interface IEnumerator<KeyValuePair<'Key, 'Value>>
  interface IEnumerator
  interface IDisposable
  interface IDictionaryEnumerator
type SortedDictionary<'Key, 'Value>.Enumerator = struct
  interface IEnumerator<KeyValuePair<'Key, 'Value>>
  interface IDisposable
  interface IDictionaryEnumerator
  interface IEnumerator
type SortedDictionary<'Key, 'Value>.Enumerator = struct
  interface IEnumerator<KeyValuePair<'Key, 'Value>>
  interface IDisposable
  interface IEnumerator
  interface IDictionaryEnumerator
type SortedDictionary<'Key, 'Value>.Enumerator = struct
  interface IEnumerator<KeyValuePair<'Key, 'Value>>
  interface IDictionaryEnumerator
  interface IEnumerator
  interface IDisposable
type SortedDictionary<'Key, 'Value>.Enumerator = struct
  interface IEnumerator<KeyValuePair<'Key, 'Value>>
  interface IDictionaryEnumerator
  interface IDisposable
  interface IEnumerator
Public Structure SortedDictionary(Of TKey, TValue).Enumerator
Implements IDictionaryEnumerator, IEnumerator(Of KeyValuePair(Of TKey, TValue))

Parametry typu

TKey
TValue
Dědičnost
SortedDictionary<TKey,TValue>.Enumerator
Implementuje

Poznámky

foreachPříkaz jazyka C# ( for each v jazyce C++, For Each v Visual Basic) skrývá složitost enumerátorů.The foreach statement of the C# language (for each in C++, For Each in Visual Basic) hides the complexity of enumerators. Proto foreach se doporučuje použít místo přímé manipulace s enumerátorem.Therefore, using foreach is recommended, instead of directly manipulating the enumerator.

Enumerátory lze používat ke čtení dat v kolekci, nikoli však k úpravě zdrojové kolekce.Enumerators can be used to read the data in the collection, but they cannot be used to modify the underlying collection.

Zpočátku je enumerátor umístěn před první prvek v kolekci.Initially, the enumerator is positioned before the first element in the collection. Na této pozici Current není definován.At this position, Current is undefined. MoveNextPřed čtením hodnoty prvku je nutné zavolat metodu pro posunutí čítače na první prvek kolekce Current .You must call the MoveNext method to advance the enumerator to the first element of the collection before reading the value of Current.

CurrentVlastnost vrací stejný objekt, dokud MoveNext není voláno.The Current property returns the same object until MoveNext is called. MoveNext nastaví Current na další prvek.MoveNext sets Current to the next element.

Pokud MoveNext předá konec kolekce, enumerátor je umístěn za posledním prvkem v kolekci a MoveNext vrátí false .If MoveNext passes the end of the collection, the enumerator is positioned after the last element in the collection and MoveNext returns false. Když je na této pozici enumerátor, následné volání MoveNext vrátí také false .When the enumerator is at this position, subsequent calls to MoveNext also return false. Pokud poslední volání MoveNext vráceno false Current není definováno.If the last call to MoveNext returned false, Current is undefined. Nemůžete nastavit Current na první prvek kolekce znovu. místo toho je nutné vytvořit novou instanci enumerátoru.You cannot set Current to the first element of the collection again; you must create a new enumerator instance instead.

Enumerátor zůstává platný, dokud kolekce nezůstane beze změny.An enumerator remains valid as long as the collection remains unchanged. Pokud jsou provedeny změny v kolekci, jako je například přidání, úprava nebo odstranění prvků, enumerátor je nevratně Neověřeno a další volání MoveNext nebo vyvolá výjimku IEnumerator.Reset InvalidOperationException .If changes are made to the collection, such as adding, modifying, or deleting elements, the enumerator is irrecoverably invalidated and the next call to MoveNext or IEnumerator.Reset throws an InvalidOperationException.

Enumerátor nemá výhradní přístup k této kolekci; Proto výčet prostřednictvím kolekce je vnitřně nebezpečný pro přístup z více vláken.The enumerator does not have exclusive access to the collection; therefore, enumerating through a collection is intrinsically not a thread-safe procedure. Pro zajištění bezpečnosti vlákna během výčtu můžete kolekci uzamknout během celého výčtu.To guarantee thread safety during enumeration, you can lock the collection during the entire enumeration. Chcete-li více vláknům umožnit přístup ke kolekci pro čtení a zápis, musíte implementovat svou vlastní synchronizaci.To allow the collection to be accessed by multiple threads for reading and writing, you must implement your own synchronization.

Výchozí implementace kolekcí v System.Collections.Generic oboru názvů nejsou synchronizované.Default implementations of collections in the System.Collections.Generic namespace are not synchronized.

Vlastnosti

Current

Získá prvek na aktuální pozici čítače výčtu.Gets the element at the current position of the enumerator.

Metody

Dispose()

Uvolní všechny prostředky, které používá SortedDictionary<TKey,TValue>.Enumerator .Releases all resources used by the SortedDictionary<TKey,TValue>.Enumerator.

MoveNext()

Posune enumerátor k dalšímu prvku SortedDictionary<TKey,TValue> .Advances the enumerator to the next element of the SortedDictionary<TKey,TValue>.

Explicitní implementace rozhraní

IDictionaryEnumerator.Entry

Získá prvek na aktuální pozici čítače výčtu jako DictionaryEntry strukturu.Gets the element at the current position of the enumerator as a DictionaryEntry structure.

IDictionaryEnumerator.Key

Získá klíč prvku na aktuální pozici čítače výčtu.Gets the key of the element at the current position of the enumerator.

IDictionaryEnumerator.Value

Získá hodnotu prvku na aktuální pozici čítače výčtu.Gets the value of the element at the current position of the enumerator.

IEnumerator.Current

Získá prvek na aktuální pozici čítače výčtu.Gets the element at the current position of the enumerator.

IEnumerator.Reset()

Nastaví enumerátor na jeho počáteční pozici, která je před prvním prvkem v kolekci.Sets the enumerator to its initial position, which is before the first element in the collection.

Platí pro

Viz také