SynchronizedCollection<T>.Contains(T) Metoda

Definice

Určuje, zda kolekce obsahuje prvek s konkrétní hodnotou.Determines whether the collection contains an element with a specific value.

public:
 virtual bool Contains(T item);
public bool Contains (T item);
abstract member Contains : 'T -> bool
override this.Contains : 'T -> bool
Public Function Contains (item As T) As Boolean

Parametry

item
T

Objekt, který má být v kolekci vyhledán.The object to locate in the collection.

Návraty

Boolean

true Pokud je v kolekci nalezena hodnota elementu; v opačném případě false .true if the element value is found in the collection; otherwise false.

Implementuje

Výjimky

Hodnota nastavená jako null nebo není správného obecného typu T pro kolekci.The value set is null or is not of the correct generic type T for the collection.

Platí pro