SynchronizedCollection<T>.RemoveAt(Int32) Metoda

Definice

Odebere položku v zadaném indexu z kolekce.Removes an item at a specified index from the collection.

public:
 virtual void RemoveAt(int index);
public void RemoveAt (int index);
abstract member RemoveAt : int -> unit
override this.RemoveAt : int -> unit
Public Sub RemoveAt (index As Integer)

Parametry

index
Int32

Index založený na nule elementu, který má být načten z kolekce.The zero-based index of the element to be retrieved from the collection.

Implementuje

Výjimky

indexZadaná hodnota je menší než nula nebo větší než počet položek v kolekci.The index specified is less than zero or greater than the number of items in the collection.

Poznámky

Prvky v kolekci, které následují odebraný element, se přesunou nahoru, aby zabíraly uvolněné místo a jejich indexy jsou odpovídajícím způsobem aktualizovány.The elements in the collection that follow the removed element move up to occupy the vacated spot and their indices are updated accordingly.

Platí pro