SynchronizedCollection<T>.IEnumerable.GetEnumerator Metoda

Definice

Vrátí enumerátor, který prochází synchronizovanou kolekcí.Returns an enumerator that iterates through the synchronized collection.

 virtual System::Collections::IEnumerator ^ System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator() = System::Collections::IEnumerable::GetEnumerator;
System.Collections.IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator ();
abstract member System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
override this.System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
Function GetEnumerator () As IEnumerator Implements IEnumerable.GetEnumerator

Návraty

IEnumerator

Objekt IEnumerator<T> pro objekty typu uložené v kolekci.An IEnumerator<T> for objects of the type stored in the collection.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že SynchronizedCollection<T> je instance přetypování na IEnumerable rozhraní.It can be used only when the SynchronizedCollection<T> instance is cast to an IEnumerable interface.

Platí pro