SynchronizedCollection<T>.IList.Contains(Object) Metoda

Definice

Určuje, zda kolekce obsahuje prvek s konkrétní hodnotou.Determines whether the collection contains an element with a specific value.

 virtual bool System.Collections.IList.Contains(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Contains;
bool IList.Contains (object value);
abstract member System.Collections.IList.Contains : obj -> bool
override this.System.Collections.IList.Contains : obj -> bool
Function Contains (value As Object) As Boolean Implements IList.Contains

Parametry

value
Object

Objekt, který má být v kolekci vyhledán.The object to locate in the collection.

Návraty

Boolean

true , pokud value je element v kolekci nalezen. v opačném případě false .true if the element value is found in the collection; otherwise false.

Implementuje

Výjimky

value není objektem typu obsaženého v kolekci.value is not an object of the type contained in the collection.

Platí pro