SynchronizedCollection<T>.IList.Insert(Int32, Object) Metoda

Definice

Vloží objekt do kolekce v zadaném indexu.Inserts an object into the collection at a specified index.

 virtual void System.Collections.IList.Insert(int index, System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Insert;
void IList.Insert (int index, object value);
abstract member System.Collections.IList.Insert : int * obj -> unit
override this.System.Collections.IList.Insert : int * obj -> unit
Sub Insert (index As Integer, value As Object) Implements IList.Insert

Parametry

index
Int32

Index založený na nule, na který má value být vložen.The zero-based index at which value is to be inserted.

value
Object

Objekt, který má být vložen do kolekce.The object to insert into the collection.

Implementuje

Výjimky

indexZadaná hodnota je menší než nula nebo větší než počet položek v kolekci.The index specified is less than zero or greater than the number of items in the collection.

valueSada je null nebo není správného obecného typu T pro kolekci.The value set is null or is not of the correct generic type T for the collection.

Poznámky

Pokud index se rovná počtu prvků v kolekci, je položka připojena k seznamu.If the index is equal to the number of elements in the collection, the item is appended to the list. Pokud index je menší než počet prvků v kolekci, prvky, které následují bod vložení položky, se přesunou dolů, aby se vešly do nového prvku.If the index is less than the number of elements in the collection, the elements that follow the point of insertion of the item move down to accommodate the new element.

Platí pro