SynchronizedCollection<T>.IList.IsReadOnly Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda je kolekce jen pro čtení.Gets a value that indicates whether the collection is read only.

property bool System::Collections::IList::IsReadOnly { bool get(); };
bool System.Collections.IList.IsReadOnly { get; }
member this.System.Collections.IList.IsReadOnly : bool
 ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean Implements IList.IsReadOnly

Hodnota vlastnosti

Boolean

false

Implementuje

Poznámky

Tato vlastnost vždy vrátí, false protože kolekci lze přidat do a proto není jen pro čtení.This property always returns false because the collection can be added to and so is not read only.

Platí pro