SynchronizedReadOnlyCollection<T>.Item[Int32] Vlastnost

Definice

Získá prvek z kolekce jen pro čtení, která je jen pro čtení, se zadaným indexem.Gets an element from the thread-safe, read-only collection with a specified index.

public:
 property T default[int] { T get(int index); };
public T this[int index] { get; }
member this.Item(int) : 'T
Default Public ReadOnly Property Item(index As Integer) As T

Parametry

index
Int32

Index založený na nule elementu, který má být načten z kolekce.The zero-based index of the element to be retrieved from the collection.

Hodnota vlastnosti

T

Objekt v kolekci, která má zadanou index .The object in the collection that has the specified index.

Platí pro