SynchronizedReadOnlyCollection<T>.IList<T>.RemoveAt(Int32) Metoda

Definice

Vyvolá výjimku, NotSupportedException Pokud je volána.Throws a NotSupportedException if called.

 virtual void System.Collections.Generic.IList<T>.RemoveAt(int index) = System::Collections::Generic::IList<T>::RemoveAt;
void IList<T>.RemoveAt (int index);
abstract member System.Collections.Generic.IList<T>.RemoveAt : int -> unit
override this.System.Collections.Generic.IList<T>.RemoveAt : int -> unit
Sub RemoveAt (index As Integer) Implements IList(Of T).RemoveAt

Parametry

index
Int32

Index založený na nule elementu, který má být načten z kolekce.The zero-based index of the element to be retrieved from the collection.

Implementuje

Výjimky

Položky nelze odebrat z kolekce jen pro čtení.Items cannot be removed from a read-only collection.

Platí pro