SynchronizedReadOnlyCollection<T>.ICollection.CopyTo(Array, Int32) Metoda

Definice

Zkopíruje prvky kolekce do zadaného pole, počínaje z konkrétního indexu.Copies the elements of the collection to a specified array, starting at a particular index.

 virtual void System.Collections.ICollection.CopyTo(Array ^ array, int index) = System::Collections::ICollection::CopyTo;
void ICollection.CopyTo (Array array, int index);
abstract member System.Collections.ICollection.CopyTo : Array * int -> unit
override this.System.Collections.ICollection.CopyTo : Array * int -> unit
Sub CopyTo (array As Array, index As Integer) Implements ICollection.CopyTo

Parametry

array
Array

Array, Který je cílem pro prvky zkopírované z kolekce.The Array that is the destination for the elements copied from the collection.

index
Int32

Index založený na nule v poli, ve kterém začíná kopírování.The zero-based index in the array at which copying begins.

Implementuje

Platí pro