SynchronizedReadOnlyCollection<T>.ICollection.IsSynchronized Vlastnost

Definice

Tato vlastnost vždy vrátí true , protože kolekce je bezpečná pro přístup z více vláken.This property always returns true because the collection is thread safe.

property bool System::Collections::ICollection::IsSynchronized { bool get(); };
bool System.Collections.ICollection.IsSynchronized { get; }
member this.System.Collections.ICollection.IsSynchronized : bool
 ReadOnly Property IsSynchronized As Boolean Implements ICollection.IsSynchronized

Hodnota vlastnosti

Boolean

Tato vlastnost vždy vrátí true , protože kolekce je bezpečná pro přístup z více vláken.This property always returns true because the collection is thread safe.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že SynchronizedReadOnlyCollection<T> je instance přetypování na ICollection rozhraní.It can be used only when the SynchronizedReadOnlyCollection<T> instance is cast to an ICollection interface.

Platí pro