SynchronizedReadOnlyCollection<T>.ICollection.SyncRoot Vlastnost

Definice

Získává objekt, který slouží k synchronizaci přístupu k kolekci jen pro čtení, která je bezpečná pro přístup z více vláken.Gets the object used to synchronize access to the thread-safe, read-only collection.

property System::Object ^ System::Collections::ICollection::SyncRoot { System::Object ^ get(); };
object System.Collections.ICollection.SyncRoot { get; }
member this.System.Collections.ICollection.SyncRoot : obj
 ReadOnly Property SyncRoot As Object Implements ICollection.SyncRoot

Hodnota vlastnosti

Object

Objekt použitý k synchronizaci přístupu k kolekci jen pro čtení, která je bezpečná pro přístup z více vláken.The object used to synchronize access to the thread-safe, read-only collection.

Implementuje

Poznámky

Hodnota tohoto syncRoot objektu může být nastavena při vytváření kolekce bezpečné pro přístup z více vláken pomocí SynchronizedReadOnlyCollection<T>(Object) konstruktoru.The value of this syncRoot object can be set when creating the thread-safe collection using the SynchronizedReadOnlyCollection<T>(Object) constructor.

Platí pro