SynchronizedReadOnlyCollection<T>.IList.Add(Object) Metoda

Definice

Přidá prvek do kolekce.Adds an element to the collection.

 virtual int System.Collections.IList.Add(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Add;
int IList.Add (object value);
abstract member System.Collections.IList.Add : obj -> int
override this.System.Collections.IList.Add : obj -> int
Function Add (value As Object) As Integer Implements IList.Add

Parametry

value
Object

Prvek, který má být přidán do kolekce.The element to be added to the collection.

Návraty

Int32

Pozice, do které byl nový prvek vložen.The position into which the new element was inserted.

Implementuje

Výjimky

V kolekci určené jen pro čtení nelze položky nastavit.Items cannot be set in a read-only collection.

Poznámky

Nelze přidat položky do kolekce, která je jen pro čtení.Items cannot be added to a read-only collection.

Platí pro