SynchronizedReadOnlyCollection<T>.IList.Remove(Object) Metoda

Definice

Načte zadaný prvek z kolekce.Retrieves the specified element from the collection.

 virtual void System.Collections.IList.Remove(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Remove;
void IList.Remove (object value);
abstract member System.Collections.IList.Remove : obj -> unit
override this.System.Collections.IList.Remove : obj -> unit
Sub Remove (value As Object) Implements IList.Remove

Parametry

value
Object

Index založený na nule elementu, který má být načten z kolekce.The zero-based index of the element to be retrieved from the collection.

Implementuje

Výjimky

Položky nelze odebrat z kolekce jen pro čtení.Items cannot be removed from a read-only collection.

Poznámky

Vyvolá výjimku, NotSupportedException Pokud je volána.Throws a NotSupportedException if called.

Platí pro