SynchronizedReadOnlyCollection<T>.IList.RemoveAt(Int32) Metoda

Definice

Položky nelze odebrat z kolekce jen pro čtení.Items cannot be removed from a read-only collection.

 virtual void System.Collections.IList.RemoveAt(int index) = System::Collections::IList::RemoveAt;
void IList.RemoveAt (int index);
abstract member System.Collections.IList.RemoveAt : int -> unit
override this.System.Collections.IList.RemoveAt : int -> unit
Sub RemoveAt (index As Integer) Implements IList.RemoveAt

Parametry

index
Int32

Index založený na nule elementu, který má být načten z kolekce.The zero-based index of the element to be retrieved from the collection.

Implementuje

Výjimky

Položky nelze odebrat z kolekce jen pro čtení.Items cannot be removed from a read-only collection.

Poznámky

Vyvolá výjimku, NotSupportedException Pokud je volána.Throws a NotSupportedException if called.

Platí pro