IDictionary.IsReadOnly Vlastnost

Definice

Načte hodnotu, která označuje, zda IDictionary je objekt určen jen pro čtení.Gets a value indicating whether the IDictionary object is read-only.

public:
 property bool IsReadOnly { bool get(); };
public bool IsReadOnly { get; }
member this.IsReadOnly : bool
Public ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

trueIDictionaryje-li objekt jen pro čtení; v opačném případě false .true if the IDictionary object is read-only; otherwise, false.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak implementovat IsReadOnly vlastnost.The following code example demonstrates how to implement the IsReadOnly property. Tento příklad kódu je součástí většího příkladu, který je k dispozici pro IDictionary třídu.This code example is part of a larger example provided for the IDictionary class.

public:
  property virtual bool IsReadOnly
  {
    bool get()
    {
      return false;
    }
  }
public bool IsReadOnly { get { return false; } }
Public ReadOnly Property IsReadOnly() As Boolean Implements IDictionary.IsReadOnly
  Get
    Return False
  End Get
End Property

Poznámky

Kolekce, která je jen pro čtení, neumožňuje přidání, odstranění ani změnu prvků po vytvoření kolekce.A collection that is read-only does not allow the addition, removal, or modification of elements after the collection is created.

Platí pro