IDictionary Rozhraní

Definice

Představuje neobecnou kolekci párů klíč/hodnota.Represents a nongeneric collection of key/value pairs.

public interface class IDictionary : System::Collections::ICollection
public interface IDictionary : System.Collections.ICollection
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public interface IDictionary : System.Collections.ICollection
type IDictionary = interface
  interface ICollection
  interface IEnumerable
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type IDictionary = interface
  interface ICollection
  interface IEnumerable
Public Interface IDictionary
Implements ICollection
Odvozené
Atributy
Implementuje

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak definovat jednoduchou třídu slovníku, která implementuje IDictionary rozhraní.The following code example demonstrates how to define a simple dictionary class that implements the IDictionary interface.

using namespace System;
using namespace System::Collections;

// This class implements a simple dictionary using an array of
// DictionaryEntry objects (key/value pairs).
public ref class SimpleDictionary : public IDictionary
{
  // The array of items
private:
  array<DictionaryEntry^>^ items;
private:
  int itemsInUse;

  // Construct the SimpleDictionary with the desired number of
  // items. The number of items cannot change for the life time of
  // this SimpleDictionary.
public:
  SimpleDictionary(int size)
  {
    items = gcnew array<DictionaryEntry^>(size);
  }

  #pragma region IDictionary Members
public:
  property virtual bool IsReadOnly
  {
    bool get()
    {
      return false;
    }
  }
public:
  virtual bool Contains(Object^ key)
  {
    int index;
    return TryGetIndexOfKey(key, &index);
  }
public:
  virtual property bool IsFixedSize
  {
    bool get()
    {
      return false;
    }
  }
public:
  virtual void Remove(Object^ key)
  {
    if (key == nullptr)
    {
      throw gcnew ArgumentNullException("key");
    }
    // Try to find the key in the DictionaryEntry array
    int index;
    if (TryGetIndexOfKey(key, &index))
    {
      // If the key is found, slide all the items down.
      Array::Copy(items, index + 1, items, index, itemsInUse -
        index - 1);
      itemsInUse--;
    }
    else
    {
      // If the key is not in the dictionary, just return.
      return;
    }
  }
public:
  virtual void Clear()
  {
    itemsInUse = 0;
  }
public:
  virtual void Add(Object^ key, Object^ value)
  {
    // Add the new key/value pair even if this key already exists
    // in the dictionary.
    if (itemsInUse == items->Length)
    {
      throw gcnew InvalidOperationException
        ("The dictionary cannot hold any more items.");
    }
    items[itemsInUse++] = gcnew DictionaryEntry(key, value);
  }
public:
  virtual property ICollection^ Keys
  {
    ICollection^ get()
    {
      // Return an array where each item is a key.
      array<Object^>^ keys = gcnew array<Object^>(itemsInUse);
      for (int i = 0; i < itemsInUse; i++)
      {
        keys[i] = items[i]->Key;
      }
      return keys;
    }
  }
public:
  virtual property ICollection^ Values
  {
    ICollection^ get()
    {
      // Return an array where each item is a value.
      array<Object^>^ values = gcnew array<Object^>(itemsInUse);
      for (int i = 0; i < itemsInUse; i++)
      {
        values[i] = items[i]->Value;
      }
      return values;
    }
  }
public:
  virtual property Object^ default[Object^]
  {
    Object^ get(Object^ key)
    {
      // If this key is in the dictionary, return its value.
      int index;
      if (TryGetIndexOfKey(key, &index))
      {
        // The key was found; return its value.
        return items[index]->Value;
      }
      else
      {
        // The key was not found; return null.
        return nullptr;
      }
    }

    void set(Object^ key, Object^ value)
    {
      // If this key is in the dictionary, change its value.
      int index;
      if (TryGetIndexOfKey(key, &index))
      {
        // The key was found; change its value.
        items[index]->Value = value;
      }
      else
      {
        // This key is not in the dictionary; add this
        // key/value pair.
        Add(key, value);
      }
    }
  }
private:
  bool TryGetIndexOfKey(Object^ key, int* index)
  {
    for (*index = 0; *index < itemsInUse; *index++)
    {
      // If the key is found, return true (the index is also
      // returned).
      if (items[*index]->Key->Equals(key))
      {
        return true;
      }
    }

    // Key not found, return false (index should be ignored by
    // the caller).
    return false;
  }
private:
  ref class SimpleDictionaryEnumerator : public IDictionaryEnumerator
  {
    // A copy of the SimpleDictionary object's key/value pairs.
private:
    array<DictionaryEntry^>^ items;
private:
    int index;

public:
    SimpleDictionaryEnumerator(SimpleDictionary^ sd)
    {
      // Make a copy of the dictionary entries currently in the
      // SimpleDictionary object.
      items = gcnew array<DictionaryEntry^>(sd->Count);
      Array::Copy(sd->items, 0, items, 0, sd->Count);
      index = -1;
    }

    // Return the current item.
public:
    virtual property Object^ Current
    {
      Object^ get()
      {
        ValidateIndex();
        return items[index];
      }
    }

    // Return the current dictionary entry.
public:
    virtual property DictionaryEntry Entry
    {
      DictionaryEntry get()
      {
        return (DictionaryEntry) Current;
      }
    }

    // Return the key of the current item.
public:
    virtual property Object^ Key
    {
      Object^ get()
      {
        ValidateIndex();
        return items[index]->Key;
      }
    }

    // Return the value of the current item.
public:
    virtual property Object^ Value
    {
      Object^ get()
      {
        ValidateIndex();
        return items[index]->Value;
      }
    }

    // Advance to the next item.
public:
    virtual bool MoveNext()
    {
      if (index < items->Length - 1)
      {
        index++;
        return true;
      }
      return false;
    }

    // Validate the enumeration index and throw an exception if
    // the index is out of range.
private:
    void ValidateIndex()
    {
      if (index < 0 || index >= items->Length)
      {
        throw gcnew InvalidOperationException
          ("Enumerator is before or after the collection.");
      }
    }

    // Reset the index to restart the enumeration.
public:
    virtual void Reset()
    {
      index = -1;
    }
  };
public:
  virtual IDictionaryEnumerator^ GetEnumerator()
  {
    // Construct and return an enumerator.
    return gcnew SimpleDictionaryEnumerator(this);
  }
  #pragma endregion

  #pragma region ICollection Members
public:
  virtual property bool IsSynchronized
  {
    bool get()
    {
      return false;
    }
  }

public:
  virtual property Object^ SyncRoot
  {
    Object^ get()
    {
      throw gcnew NotImplementedException();
    }
  }

public:
  virtual property int Count
  {
    int get()
    {
      return itemsInUse;
    }
  }

public:
  virtual void CopyTo(Array^ array, int index)
  {
    throw gcnew NotImplementedException();
  }
  #pragma endregion

  #pragma region IEnumerable Members

  virtual IEnumerator^ IEnumerable_GetEnumerator() 
    = IEnumerable::GetEnumerator
  {
    // Construct and return an enumerator.
    return ((IDictionary^)this)->GetEnumerator();
  }
  #pragma endregion
};

int main()
{
  // Create a dictionary that contains no more than three
  // entries.
  IDictionary^ d = gcnew SimpleDictionary(3);

  // Add three people and their ages to the dictionary.
  d->Add("Jeff", 40);
  d->Add("Kristin", 34);
  d->Add("Aidan", 1);

  Console::WriteLine("Number of elements in dictionary = {0}",
    d->Count);

  Console::WriteLine("Does dictionary contain 'Jeff'? {0}",
    d->Contains("Jeff"));
  Console::WriteLine("Jeff's age is {0}", d["Jeff"]);

  // Display every entry's key and value.
  for each (DictionaryEntry^ de in d)
  {
    Console::WriteLine("{0} is {1} years old.", de->Key,
      de->Value);
  }

  // Remove an entry that exists.
  d->Remove("Jeff");

  // Remove an entry that does not exist, but do not throw an
  // exception.
  d->Remove("Max");

  // Show the names (keys) of the people in the dictionary.
  for each (String^ s in d->Keys)
  {
    Console::WriteLine(s);
  }

  // Show the ages (values) of the people in the dictionary.
  for each (int age in d->Values)
  {
    Console::WriteLine(age);
  }
}

// This code produces the following output.
//
// Number of elements in dictionary = 3
// Does dictionary contain 'Jeff'? True
// Jeff's age is 40
// Jeff is 40 years old.
// Kristin is 34 years old.
// Aidan is 1 years old.
// Kristin
// Aidan
// 34
// 1
using System;
using System.Collections;

// This class implements a simple dictionary using an array of DictionaryEntry objects (key/value pairs).
public class SimpleDictionary : IDictionary
{
  // The array of items
  private DictionaryEntry[] items;
  private Int32 ItemsInUse = 0;

  // Construct the SimpleDictionary with the desired number of items.
  // The number of items cannot change for the life time of this SimpleDictionary.
  public SimpleDictionary(Int32 numItems)
  {
    items = new DictionaryEntry[numItems];
  }

  #region IDictionary Members
  public bool IsReadOnly { get { return false; } }
  public bool Contains(object key)
  {
    Int32 index;
    return TryGetIndexOfKey(key, out index);
  }
  public bool IsFixedSize { get { return false; } }
  public void Remove(object key)
  {
    if (key == null) throw new ArgumentNullException("key");
    // Try to find the key in the DictionaryEntry array
    Int32 index;
    if (TryGetIndexOfKey(key, out index))
    {
      // If the key is found, slide all the items up.
      Array.Copy(items, index + 1, items, index, ItemsInUse - index - 1);
      ItemsInUse--;
    }
    else
    {
      // If the key is not in the dictionary, just return.
    }
  }
  public void Clear() { ItemsInUse = 0; }
  public void Add(object key, object value)
  {
    // Add the new key/value pair even if this key already exists in the dictionary.
    if (ItemsInUse == items.Length)
      throw new InvalidOperationException("The dictionary cannot hold any more items.");
    items[ItemsInUse++] = new DictionaryEntry(key, value);
  }
  public ICollection Keys
  {
    get
    {
      // Return an array where each item is a key.
      Object[] keys = new Object[ItemsInUse];
      for (Int32 n = 0; n < ItemsInUse; n++)
        keys[n] = items[n].Key;
      return keys;
    }
  }
  public ICollection Values
  {
    get
    {
      // Return an array where each item is a value.
      Object[] values = new Object[ItemsInUse];
      for (Int32 n = 0; n < ItemsInUse; n++)
        values[n] = items[n].Value;
      return values;
    }
  }
  public object this[object key]
  {
    get
    {
      // If this key is in the dictionary, return its value.
      Int32 index;
      if (TryGetIndexOfKey(key, out index))
      {
        // The key was found; return its value.
        return items[index].Value;
      }
      else
      {
        // The key was not found; return null.
        return null;
      }
    }

    set
    {
      // If this key is in the dictionary, change its value.
      Int32 index;
      if (TryGetIndexOfKey(key, out index))
      {
        // The key was found; change its value.
        items[index].Value = value;
      }
      else
      {
        // This key is not in the dictionary; add this key/value pair.
        Add(key, value);
      }
    }
  }
  private Boolean TryGetIndexOfKey(Object key, out Int32 index)
  {
    for (index = 0; index < ItemsInUse; index++)
    {
      // If the key is found, return true (the index is also returned).
      if (items[index].Key.Equals(key)) return true;
    }

    // Key not found, return false (index should be ignored by the caller).
    return false;
  }
  private class SimpleDictionaryEnumerator : IDictionaryEnumerator
  {
    // A copy of the SimpleDictionary object's key/value pairs.
    DictionaryEntry[] items;
    Int32 index = -1;

    public SimpleDictionaryEnumerator(SimpleDictionary sd)
    {
      // Make a copy of the dictionary entries currently in the SimpleDictionary object.
      items = new DictionaryEntry[sd.Count];
      Array.Copy(sd.items, 0, items, 0, sd.Count);
    }

    // Return the current item.
    public Object Current { get { ValidateIndex(); return items[index]; } }

    // Return the current dictionary entry.
    public DictionaryEntry Entry
    {
      get { return (DictionaryEntry) Current; }
    }

    // Return the key of the current item.
    public Object Key { get { ValidateIndex(); return items[index].Key; } }

    // Return the value of the current item.
    public Object Value { get { ValidateIndex(); return items[index].Value; } }

    // Advance to the next item.
    public Boolean MoveNext()
    {
      if (index < items.Length - 1) { index++; return true; }
      return false;
    }

    // Validate the enumeration index and throw an exception if the index is out of range.
    private void ValidateIndex()
    {
      if (index < 0 || index >= items.Length)
      throw new InvalidOperationException("Enumerator is before or after the collection.");
    }

    // Reset the index to restart the enumeration.
    public void Reset()
    {
      index = -1;
    }
  }
  public IDictionaryEnumerator GetEnumerator()
  {
    // Construct and return an enumerator.
    return new SimpleDictionaryEnumerator(this);
  }
  #endregion

  #region ICollection Members
  public bool IsSynchronized { get { return false; } }
  public object SyncRoot { get { throw new NotImplementedException(); } }
  public int Count { get { return ItemsInUse; } }
  public void CopyTo(Array array, int index) { throw new NotImplementedException(); }
  #endregion

  #region IEnumerable Members
  IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator()
  {
    // Construct and return an enumerator.
    return ((IDictionary)this).GetEnumerator();
  }
  #endregion
}

public sealed class App
{
  static void Main()
  {
    // Create a dictionary that contains no more than three entries.
    IDictionary d = new SimpleDictionary(3);

    // Add three people and their ages to the dictionary.
    d.Add("Jeff", 40);
    d.Add("Kristin", 34);
    d.Add("Aidan", 1);

    Console.WriteLine("Number of elements in dictionary = {0}", d.Count);

    Console.WriteLine("Does dictionary contain 'Jeff'? {0}", d.Contains("Jeff"));
    Console.WriteLine("Jeff's age is {0}", d["Jeff"]);

    // Display every entry's key and value.
    foreach (DictionaryEntry de in d)
    {
      Console.WriteLine("{0} is {1} years old.", de.Key, de.Value);
    }

    // Remove an entry that exists.
    d.Remove("Jeff");

    // Remove an entry that does not exist, but do not throw an exception.
    d.Remove("Max");

    // Show the names (keys) of the people in the dictionary.
    foreach (String s in d.Keys)
      Console.WriteLine(s);

    // Show the ages (values) of the people in the dictionary.
    foreach (Int32 age in d.Values)
      Console.WriteLine(age);
  }
}

// This code produces the following output.
//
// Number of elements in dictionary = 3
// Does dictionary contain 'Jeff'? True
// Jeff's age is 40
// Jeff is 40 years old.
// Kristin is 34 years old.
// Aidan is 1 years old.
// Kristin
// Aidan
// 34
// 1
Imports System.Collections

' This class implements a simple dictionary using an array of DictionaryEntry objects (key/value pairs).
Public Class SimpleDictionary
  Implements IDictionary

  ' The array of items
  Dim items() As DictionaryEntry
  Dim ItemsInUse As Integer = 0

  ' Construct the SimpleDictionary with the desired number of items.
  ' The number of items cannot change for the life time of this SimpleDictionary.
  Public Sub New(ByVal numItems As Integer)
    items = New DictionaryEntry(numItems - 1) {}
  End Sub

  ' IDictionary Members
  Public ReadOnly Property IsReadOnly() As Boolean Implements IDictionary.IsReadOnly
    Get
      Return False
    End Get
  End Property

  Public Function Contains(ByVal key As Object) As Boolean Implements IDictionary.Contains
    Dim index As Integer
    Return TryGetIndexOfKey(key, index)
  End Function

  Public ReadOnly Property IsFixedSize() As Boolean Implements IDictionary.IsFixedSize
    Get
      Return False
    End Get
  End Property

  Public Sub Remove(ByVal key As Object) Implements IDictionary.Remove
    If key = Nothing Then
      Throw New ArgumentNullException("key")
    End If
    ' Try to find the key in the DictionaryEntry array
    Dim index As Integer
    If TryGetIndexOfKey(key, index) Then

      ' If the key is found, slide all the items up.
      Array.Copy(items, index + 1, items, index, (ItemsInUse - index) - 1)
      ItemsInUse = ItemsInUse - 1
    Else

      ' If the key is not in the dictionary, just return. 
    End If
  End Sub

  Public Sub Clear() Implements IDictionary.Clear
    ItemsInUse = 0
  End Sub

  Public Sub Add(ByVal key As Object, ByVal value As Object) Implements IDictionary.Add

    ' Add the new key/value pair even if this key already exists in the dictionary.
    If ItemsInUse = items.Length Then
      Throw New InvalidOperationException("The dictionary cannot hold any more items.")
    End If
    items(ItemsInUse) = New DictionaryEntry(key, value)
    ItemsInUse = ItemsInUse + 1
  End Sub

  Public ReadOnly Property Keys() As ICollection Implements IDictionary.Keys
    Get

      ' Return an array where each item is a key.
      ' Note: Declaring keyArray() to have a size of ItemsInUse - 1
      '    ensures that the array is properly sized, in VB.NET
      '    declaring an array of size N creates an array with
      '    0 through N elements, including N, as opposed to N - 1
      '    which is the default behavior in C# and C++.
      Dim keyArray() As Object = New Object(ItemsInUse - 1) {}
      Dim n As Integer
      For n = 0 To ItemsInUse - 1
        keyArray(n) = items(n).Key
      Next n

      Return keyArray
    End Get
  End Property

  Public ReadOnly Property Values() As ICollection Implements IDictionary.Values
    Get
      ' Return an array where each item is a value.
      Dim valueArray() As Object = New Object(ItemsInUse - 1) {}
      Dim n As Integer
      For n = 0 To ItemsInUse - 1
        valueArray(n) = items(n).Value
      Next n

      Return valueArray
    End Get
  End Property

  Public Property Item(ByVal key As Object) As Object Implements IDictionary.Item
    Get

      ' If this key is in the dictionary, return its value.
      Dim index As Integer
      If TryGetIndexOfKey(key, index) Then

        ' The key was found return its value.
        Return items(index).Value
      Else

        ' The key was not found return null.
        Return Nothing
      End If
    End Get

    Set(ByVal value As Object)
      ' If this key is in the dictionary, change its value. 
      Dim index As Integer
      If TryGetIndexOfKey(key, index) Then

        ' The key was found change its value.
        items(index).Value = value
      Else

        ' This key is not in the dictionary add this key/value pair.
        Add(key, value)
      End If
    End Set
  End Property

  Private Function TryGetIndexOfKey(ByVal key As Object, ByRef index As Integer) As Boolean
    For index = 0 To ItemsInUse - 1
      ' If the key is found, return true (the index is also returned).
      If items(index).Key.Equals(key) Then
        Return True
      End If
    Next index

    ' Key not found, return false (index should be ignored by the caller).
    Return False
  End Function

  Private Class SimpleDictionaryEnumerator
    Implements IDictionaryEnumerator

    ' A copy of the SimpleDictionary object's key/value pairs.
    Dim items() As DictionaryEntry
    Dim index As Integer = -1

    Public Sub New(ByVal sd As SimpleDictionary)
      ' Make a copy of the dictionary entries currently in the SimpleDictionary object.
      items = New DictionaryEntry(sd.Count - 1) {}
      Array.Copy(sd.items, 0, items, 0, sd.Count)
    End Sub

    ' Return the current item.
    Public ReadOnly Property Current() As Object Implements IDictionaryEnumerator.Current
      Get
        ValidateIndex()
        Return items(index)
      End Get
    End Property

    ' Return the current dictionary entry.
    Public ReadOnly Property Entry() As DictionaryEntry Implements IDictionaryEnumerator.Entry
      Get
        Return Current
      End Get
    End Property

    ' Return the key of the current item.
    Public ReadOnly Property Key() As Object Implements IDictionaryEnumerator.Key
      Get
        ValidateIndex()
        Return items(index).Key
      End Get
    End Property

    ' Return the value of the current item.
    Public ReadOnly Property Value() As Object Implements IDictionaryEnumerator.Value
      Get
        ValidateIndex()
        Return items(index).Value
      End Get
    End Property

    ' Advance to the next item.
    Public Function MoveNext() As Boolean Implements IDictionaryEnumerator.MoveNext
      If index < items.Length - 1 Then
        index = index + 1
        Return True
      End If

      Return False
    End Function

    ' Validate the enumeration index and throw an exception if the index is out of range.
    Private Sub ValidateIndex()
      If index < 0 Or index >= items.Length Then
        Throw New InvalidOperationException("Enumerator is before or after the collection.")
      End If
    End Sub

    ' Reset the index to restart the enumeration.
    Public Sub Reset() Implements IDictionaryEnumerator.Reset
      index = -1
    End Sub

  End Class

  Public Function GetEnumerator() As IDictionaryEnumerator Implements IDictionary.GetEnumerator

    'Construct and return an enumerator.
    Return New SimpleDictionaryEnumerator(Me)
  End Function


  ' ICollection Members
  Public ReadOnly Property IsSynchronized() As Boolean Implements IDictionary.IsSynchronized
    Get
      Return False
    End Get
  End Property

  Public ReadOnly Property SyncRoot() As Object Implements IDictionary.SyncRoot
    Get
      Throw New NotImplementedException()
    End Get
  End Property

  Public ReadOnly Property Count() As Integer Implements IDictionary.Count
    Get
      Return ItemsInUse
    End Get
  End Property

  Public Sub CopyTo(ByVal array As Array, ByVal index As Integer) Implements IDictionary.CopyTo
    Throw New NotImplementedException()
  End Sub

  ' IEnumerable Members
  Public Function GetEnumerator1() As IEnumerator Implements IEnumerable.GetEnumerator

    ' Construct and return an enumerator.
    Return Me.GetEnumerator()
  End Function
End Class

Public NotInheritable Class App
  Public Shared Sub Main()
    ' Create a dictionary that contains no more than three entries.
    Dim d As IDictionary = New SimpleDictionary(3)

    ' Add three people and their ages to the dictionary.
    d.Add("Jeff", 40)
    d.Add("Kristin", 34)
    d.Add("Aidan", 1)

    Console.WriteLine("Number of elements in dictionary = {0}", d.Count)

    Console.WriteLine("Does dictionary contain 'Jeff'? {0}", d.Contains("Jeff"))
    Console.WriteLine("Jeff's age is {0}", d("Jeff"))

    ' Display every entry's key and value.
    Dim de As DictionaryEntry
    For Each de In d
      Console.WriteLine("{0} is {1} years old.", de.Key, de.Value)
    Next

    ' Remove an entry that exists.
    d.Remove("Jeff")

    ' Remove an entry that does not exist, but do not throw an exception.
    d.Remove("Max")

    ' Show the names (keys) of the people in the dictionary.
    Dim s As String

    For Each s In d.Keys
      Console.WriteLine(s)
    Next

    ' Show the ages (values) of the people in the dictionary.
    Dim age As Integer
    For Each age In d.Values
      Console.WriteLine(age)
    Next

  End Sub
End Class

' This code produces the following output.
'
' Number of elements in dictionary = 3
' Does dictionary contain 'Jeff'? True
' Jeff's age is 40
' Jeff is 40 years old.
' Kristin is 34 years old.
' Aidan is 1 years old.
' Kristin
' Aidan
' 34
' 1

Poznámky

IDictionaryRozhraní je základní rozhraní pro neobecné kolekce párů klíč/hodnota.The IDictionary interface is the base interface for nongeneric collections of key/value pairs. Obecnou verzi tohoto rozhraní naleznete v tématu System.Collections.Generic.IDictionary<TKey,TValue> .For the generic version of this interface, see System.Collections.Generic.IDictionary<TKey,TValue>.

Každý prvek je dvojice klíč/hodnota uložená v DictionaryEntry objektu.Each element is a key/value pair stored in a DictionaryEntry object.

Každý pár musí mít jedinečný klíč.Each pair must have a unique key. Implementace se můžou lišit v tom, jestli umožňují, aby měl klíč hodnotu null.Implementations can vary in whether they allow the key to be null. Hodnota může být null a nemusí být jedinečná.The value can be null and does not have to be unique. IDictionaryRozhraní umožňuje výčet obsažených klíčů a hodnot, ale nezahrnuje žádné konkrétní pořadí řazení.The IDictionary interface allows the contained keys and values to be enumerated, but it does not imply any particular sort order.

IDictionary implementace spadají do tří kategorií: jen pro čtení, pevná velikost, proměnlivá velikost.IDictionary implementations fall into three categories: read-only, fixed-size, variable-size. Objekt, který je jen pro čtení IDictionary , nelze změnit.A read-only IDictionary object cannot be modified. Objekt s pevnou velikostí IDictionary nepovoluje přidávání ani odebírání prvků, ale umožňuje úpravu existujících prvků.A fixed-size IDictionary object does not allow the addition or removal of elements, but does allow the modification of existing elements. Objekt proměnné velikosti IDictionary umožňuje přidání, odebrání a úpravu prvků.A variable-size IDictionary object allows the addition, removal, and modification of elements.

foreachPříkaz jazyka C# ( For Each v Visual Basic) vrací objekt typu prvků v kolekci.The foreach statement of the C# language (For Each in Visual Basic) returns an object of the type of the elements in the collection. Vzhledem k tomu IDictionary , že každý prvek objektu je dvojice klíč/hodnota, typ prvku není typ klíče nebo typ hodnoty.Since each element of the IDictionary object is a key/value pair, the element type is not the type of the key or the type of the value. Místo toho je typ prvku DictionaryEntry .Instead, the element type is DictionaryEntry. Příklad:For example:

for each (DictionaryEntry de in myDictionary)
{
  //...
}
foreach (DictionaryEntry de in myDictionary)
{
  //...
}
For Each de As DictionaryEntry In myDictionary
  '...
Next de

foreachPříkaz je Obálka kolem enumerátoru, která umožňuje čtení pouze v kolekci, nikoli však zápis.The foreach statement is a wrapper around the enumerator, which allows only reading from but not writing to the collection.

Poznámky pro implementátory

Implementující třída musí mít prostředek pro porovnání klíčů.The implementing class must have a means to compare keys.

Vlastnosti

Count

Získá počet elementů obsažených v objektu ICollection.Gets the number of elements contained in the ICollection.

(Zděděno od ICollection)
IsFixedSize

Načte hodnotu, která označuje, zda IDictionary má objekt pevnou velikost.Gets a value indicating whether the IDictionary object has a fixed size.

IsReadOnly

Načte hodnotu, která označuje, zda IDictionary je objekt určen jen pro čtení.Gets a value indicating whether the IDictionary object is read-only.

IsSynchronized

Načte hodnotu, která označuje, jestli se má synchronizovat přístup k aplikaci (bezpečné pro přístup z ICollection více vláken).Gets a value indicating whether access to the ICollection is synchronized (thread safe).

(Zděděno od ICollection)
Item[Object]

Získá nebo nastaví prvek se zadaným klíčem.Gets or sets the element with the specified key.

Keys

Získá ICollection objekt obsahující klíče IDictionary objektu.Gets an ICollection object containing the keys of the IDictionary object.

SyncRoot

Získává objekt, který lze použít k synchronizaci přístupu k ICollection .Gets an object that can be used to synchronize access to the ICollection.

(Zděděno od ICollection)
Values

Získá ICollection objekt obsahující hodnoty v IDictionary objektu.Gets an ICollection object containing the values in the IDictionary object.

Metody

Add(Object, Object)

Přidá prvek se zadaným klíčem a hodnotou do IDictionary objektu.Adds an element with the provided key and value to the IDictionary object.

Clear()

Odebere všechny prvky z IDictionary objektu.Removes all elements from the IDictionary object.

Contains(Object)

Určuje, zda IDictionary objekt obsahuje prvek se zadaným klíčem.Determines whether the IDictionary object contains an element with the specified key.

CopyTo(Array, Int32)

Zkopíruje prvky ICollection do a Array počínaje konkrétním Array indexem.Copies the elements of the ICollection to an Array, starting at a particular Array index.

(Zděděno od ICollection)
GetEnumerator()

Vrátí IDictionaryEnumerator objekt pro IDictionary objekt.Returns an IDictionaryEnumerator object for the IDictionary object.

Remove(Object)

Odebere prvek se zadaným klíčem z IDictionary objektu.Removes the element with the specified key from the IDictionary object.

Metody rozšíření

Cast<TResult>(IEnumerable)

Přetypování prvky IEnumerable na zadaný typ.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje prvky IEnumerable založené na zadaném typu.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

AsParallel(IEnumerable)

Povoluje paralelní zpracování dotazu.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable)

Převede IEnumerable na IQueryable .Converts an IEnumerable to an IQueryable.

Platí pro

Viz také