IImmutableStack<T>.IsEmpty Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda je tento neproměnlivý zásobník prázdný.Gets a value that indicates whether this immutable stack is empty.

public:
 property bool IsEmpty { bool get(); };
public bool IsEmpty { get; }
member this.IsEmpty : bool
Public ReadOnly Property IsEmpty As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

truePokud je tento zásobník prázdný; v opačném případě false .true if this stack is empty; otherwise,false.

Platí pro