ImmutableArray<T>.Enumerator Struktura

Definice

public: value class ImmutableArray<T>::Enumerator
public struct ImmutableArray<T>.Enumerator
type ImmutableArray<'T>.Enumerator = struct
Public Structure ImmutableArray(Of T).Enumerator

Parametry typu

T
Dědičnost
ImmutableArray<T>.Enumerator

Poznámky

Důležité

Tento enumerátor by neměl implementovat IDisposable .This enumerator should not implement IDisposable. Iterátor by měl být vložen do foreach smyčky a nesmí mít za následek try/finally snímek v klientovi.The iterator should inline in a foreach loop and not result in a try/finally frame in the client.

Vlastnosti

Current

Získá aktuální položku.Gets the current item.

Metody

MoveNext()

Přejde k další hodnotě v poli.Advances to the next value in the array.

Platí pro