ImmutableDictionary<TKey,TValue>.Builder.GetEnumerator ImmutableDictionary<TKey,TValue>.Builder.GetEnumerator ImmutableDictionary<TKey,TValue>.Builder.GetEnumerator ImmutableDictionary<TKey,TValue>.Builder.GetEnumerator Method

Definice

Vrátí enumerátor, který iteruje v rámci neměnné slovníku. Returns an enumerator that iterates through the immutable dictionary.

public:
 System::Collections::Immutable::ImmutableDictionary<TKey, TValue>::Enumerator GetEnumerator();
public System.Collections.Immutable.ImmutableDictionary<TKey,TValue>.Enumerator GetEnumerator ();
member this.GetEnumerator : unit -> System.Collections.Immutable.ImmutableDictionary<'Key, 'Value>.Enumerator
Public Function GetEnumerator () As ImmutableDictionary(Of TKey, TValue).Enumerator

Návraty

Enumerátor, který můžete použít pro iteraci prostřednictvím kolekce. An enumerator that can be used to iterate through the collection.

Applies to: