ImmutableSortedSet<T>.Builder.Contains(T) Metoda

Definice

Určuje, zda sada obsahuje zadaný objekt.Determines whether the set contains the specified object.

public:
 virtual bool Contains(T item);
public bool Contains (T item);
abstract member Contains : 'T -> bool
override this.Contains : 'T -> bool
Public Function Contains (item As T) As Boolean

Parametry

item
T

Objekt, který se má v sadě najít.The object to locate in the set.

Návraty

Boolean

true Pokud item se nachází v sadě, v opačném případě false .true if item is found in the set; otherwise, false.

Implementuje

Platí pro