ImmutableSortedSet<T>.Builder.GetEnumerator Metoda

Definice

Vrátí enumerátor, který prochází sadou.Returns an enumerator that iterates through the set.

public:
 System::Collections::Immutable::ImmutableSortedSet<T>::Enumerator GetEnumerator();
public System.Collections.Immutable.ImmutableSortedSet<T>.Enumerator GetEnumerator ();
member this.GetEnumerator : unit -> System.Collections.Immutable.ImmutableSortedSet<'T>.Enumerator
Public Function GetEnumerator () As ImmutableSortedSet(Of T).Enumerator

Návraty

ImmutableSortedSet<T>.Enumerator

Enumerátor, který lze použít k iteraci v sadě.A enumerator that can be used to iterate through the set.

Platí pro