ImmutableSortedSet<T>.Builder.Overlaps(IEnumerable<T>) Metoda

Definice

Určuje, zda se aktuální sada překrývá se zadanou kolekcí.Determines whether the current set overlaps with the specified collection.

public:
 virtual bool Overlaps(System::Collections::Generic::IEnumerable<T> ^ other);
public bool Overlaps (System.Collections.Generic.IEnumerable<T> other);
abstract member Overlaps : seq<'T> -> bool
override this.Overlaps : seq<'T> -> bool
Public Function Overlaps (other As IEnumerable(Of T)) As Boolean

Parametry

other
IEnumerable<T>

Kolekce, která se má porovnat s aktuální sadouThe collection to compare to the current set.

Návraty

Boolean

true Pokud aktuální sada a other sdílí alespoň jeden společný prvek; v opačném případě false .true if the current set and other share at least one common element; otherwise, false.

Implementuje

Platí pro