ImmutableSortedSet<T>.Builder.SymmetricExceptWith(IEnumerable<T>) Metoda

Definice

Upraví aktuální sadu tak, aby obsahovala pouze prvky, které jsou přítomny v aktuální sadě nebo v zadané kolekci, ale ne obojí.Modifies the current set so that it contains only elements that are present either in the current set or in the specified collection, but not both.

public:
 virtual void SymmetricExceptWith(System::Collections::Generic::IEnumerable<T> ^ other);
public void SymmetricExceptWith (System.Collections.Generic.IEnumerable<T> other);
abstract member SymmetricExceptWith : seq<'T> -> unit
override this.SymmetricExceptWith : seq<'T> -> unit
Public Sub SymmetricExceptWith (other As IEnumerable(Of T))

Parametry

other
IEnumerable<T>

Kolekce, která se má porovnat s aktuální sadouThe collection to compare to the current set.

Implementuje

Platí pro