ImmutableSortedSet<T>.Builder.ICollection.IsSynchronized Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda je přístup k aplikaci ICollection synchronizován (bezpečné pro přístup z více vláken).Gets a value that indicates whether access to the ICollection is synchronized (thread-safe).

property bool System::Collections::ICollection::IsSynchronized { bool get(); };
bool System.Collections.ICollection.IsSynchronized { get; }
member this.System.Collections.ICollection.IsSynchronized : bool
 ReadOnly Property IsSynchronized As Boolean Implements ICollection.IsSynchronized

Hodnota vlastnosti

Boolean

true je-li přístup ke službě ICollection synchronizován (bezpečné pro přístup z více vláken); v opačném případě false .true if access to the ICollection is synchronized (thread-safe); otherwise, false.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že ImmutableSortedSet<T>.Builder je instance přetypování na ICollection rozhraní.It can be used only when the ImmutableSortedSet<T>.Builder instance is cast to an ICollection interface.

Platí pro