ImmutableSortedSet<T>.Builder.ICollection.SyncRoot Vlastnost

Definice

Získává objekt, který lze použít k synchronizaci přístupu k ICollection .Gets an object that can be used to synchronize access to the ICollection.

property System::Object ^ System::Collections::ICollection::SyncRoot { System::Object ^ get(); };
object System.Collections.ICollection.SyncRoot { get; }
member this.System.Collections.ICollection.SyncRoot : obj
 ReadOnly Property SyncRoot As Object Implements ICollection.SyncRoot

Hodnota vlastnosti

Object

Objekt, který lze použít k synchronizaci přístupu k ICollection .An object that can be used to synchronize access to the ICollection.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že ImmutableSortedSet<T>.Builder je instance přetypování na ICollection rozhraní.It can be used only when the ImmutableSortedSet<T>.Builder instance is cast to an ICollection interface.

Platí pro