ImmutableSortedSet<T>.Builder.ToImmutable Metoda

Definice

Vytvoří neproměnlivou seřazenou sadu založenou na obsahu této instance.Creates an immutable sorted set based on the contents of this instance.

public:
 System::Collections::Immutable::ImmutableSortedSet<T> ^ ToImmutable();
public System.Collections.Immutable.ImmutableSortedSet<T> ToImmutable ();
member this.ToImmutable : unit -> System.Collections.Immutable.ImmutableSortedSet<'T>
Public Function ToImmutable () As ImmutableSortedSet(Of T)

Návraty

ImmutableSortedSet<T>

Neproměnlivá sada.An immutable set.

Poznámky

Tato metoda je operace O (n) a přístupy O (1) čas jako počet skutečných mutací k sadě, protože poslední volání této metody přistupuje k hodnotě 0.This method is an O(n) operation and approaches O(1) time as the number of actual mutations to the set since the last call to this method approaches 0.

Platí pro