ImmutableStack Třída

Definice

Poskytuje sadu inicializačních metod pro instance ImmutableStack<T> třídy.Provides a set of initialization methods for instances of the ImmutableStack<T> class.

Balíček NuGet: System. Collections. unmutable (informace o neměnných kolekcích a způsobu jejich instalace)NuGet package: System.Collections.Immutable (about immutable collections and how to install)

public ref class ImmutableStack abstract sealed
public static class ImmutableStack
type ImmutableStack = class
Public Module ImmutableStack
Dědičnost
ImmutableStack

Metody

Create<T>()

Vytvoří prázdný neproměnlivý zásobník.Creates an empty immutable stack.

Create<T>(T)

Vytvoří novou neměnitelnou sadu, která obsahuje zadanou položku.Creates a new immutable stack that contains the specified item.

Create<T>(T[])

Vytvoří novou neměnitelnou sadu, která obsahuje zadané pole položek.Creates a new immutable stack that contains the specified array of items.

CreateRange<T>(IEnumerable<T>)

Vytvoří novou neměnitelnou sadu, která obsahuje zadané položky.Creates a new immutable stack that contains the specified items.

Pop<T>(IImmutableStack<T>, T)

Odebere zadanou položku z neměnného zásobníku.Removes the specified item from an immutable stack.

Platí pro

Bezpečný přístup z více vláken

Tento typ je bezpečný pro přístup z více vláken.This type is thread safe.