ReadOnlyDictionary<TKey,TValue>.KeyCollection.ICollection.SyncRoot Vlastnost

Definice

Získá objekt, který lze použít k synchronizaci přístupu do kolekce.Gets an object that can be used to synchronize access to the collection.

property System::Object ^ System::Collections::ICollection::SyncRoot { System::Object ^ get(); };
object System.Collections.ICollection.SyncRoot { get; }
member this.System.Collections.ICollection.SyncRoot : obj
 ReadOnly Property SyncRoot As Object Implements ICollection.SyncRoot

Hodnota vlastnosti

Object

Objekt, který lze použít k synchronizaci přístupu ke kolekci.An object that can be used to synchronize access to the collection.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že ReadOnlyDictionary<TKey,TValue>.KeyCollection je instance přetypování na ICollection rozhraní.It can be used only when the ReadOnlyDictionary<TKey,TValue>.KeyCollection instance is cast to an ICollection interface.

Platí pro