BindableAttribute Třída

Definice

Určuje, zda se člen obvykle používá pro vazbu.Specifies whether a member is typically used for binding. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

public ref class BindableAttribute sealed : Attribute
public sealed class BindableAttribute : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.All)]
public sealed class BindableAttribute : Attribute
type BindableAttribute = class
  inherit Attribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.All)>]
type BindableAttribute = class
  inherit Attribute
Public NotInheritable Class BindableAttribute
Inherits Attribute
Dědičnost
BindableAttribute
Atributy

Příklady

Následující příklad kódu označí vlastnost jako vhodnou pro svázání dat s.The following code example marks a property as appropriate to bind data to.

property int MyProperty 
{
  [System::ComponentModel::Bindable(true)]
  int get()
  {
   // Insert code here.
   return 0;
  }

  [System::ComponentModel::Bindable(true)]
  void set( int )
  {
   // Insert code here.
  }
}
[Bindable(true)]
 public int MyProperty {
  get {
    // Insert code here.
    return 0;
  }
  set {
    // Insert code here.
  }
 }
<Bindable(True)> _
Public Property MyProperty() As Integer
  Get
    ' Insert code here.
    Return 0
  End Get
  Set
     ' Insert code here.
  End Set
End Property

Následující příklad kódu ukazuje, jak zjistit hodnotu BindableAttribute pro MyProperty .The next code example shows how to check the value of the BindableAttribute for MyProperty. Nejprve kód získá PropertyDescriptorCollection všechny vlastnosti objektu.First, the code gets a PropertyDescriptorCollection with all the properties for the object. V dalším kroku se do PropertyDescriptorCollection Get načte indexy kódu MyProperty .Next, the code indexes into the PropertyDescriptorCollection to get MyProperty. Nakonec kód vrátí atributy pro tuto vlastnost a uloží je do proměnné atributů.Finally, the code returns the attributes for this property and saves them in the attributes variable. Příklad kódu představuje dva různé způsoby, jak kontrolovat hodnotu BindableAttribute .The code example presents two different ways to check the value of the BindableAttribute. Ve druhém fragmentu kódu příklad volá Equals metodu.In the second code fragment, the example calls the Equals method. V předchozím fragmentu kódu používá příklad Bindable vlastnost k kontrole hodnoty.In the last code fragment, the example uses the Bindable property to check the value.

using namespace System::ComponentModel;

// Gets the attributes for the property.
AttributeCollection^ attributes = TypeDescriptor::GetProperties( this )[ "MyProperty" ]->Attributes;

// Checks to see if the value of the BindableAttribute is Yes.
if ( attributes[ BindableAttribute::typeid ]->Equals( BindableAttribute::Yes ) )
{
  // Insert code here.
}

// This is another way to see whether the property is bindable.
BindableAttribute^ myAttribute = static_cast<BindableAttribute^>(attributes[ BindableAttribute::typeid ]);
if ( myAttribute->Bindable )
{
  // Insert code here.
}

// Yet another way to see whether the property is bindable.
if ( attributes->Contains( BindableAttribute::Yes ) )
{
  // Insert code here.
}
  // Gets the attributes for the property.
  AttributeCollection attributes =
    TypeDescriptor.GetProperties(this)["MyProperty"].Attributes;

  // Checks to see if the value of the BindableAttribute is Yes.
  if(attributes[typeof(BindableAttribute)].Equals(BindableAttribute.Yes)) {
    // Insert code here.
  }

  // This is another way to see whether the property is bindable.
  BindableAttribute myAttribute =
    (BindableAttribute)attributes[typeof(BindableAttribute)];
  if(myAttribute.Bindable) {
    // Insert code here.
  }

// Yet another way to see whether the property is bindable.
if (attributes.Contains(BindableAttribute.Yes)) {
  // Insert code here.
}

  ' Gets the attributes for the property.
  Dim attributes As AttributeCollection = _
    TypeDescriptor.GetProperties(Me)("MyProperty").Attributes
  
  ' Checks to see if the value of the BindableAttribute is Yes.
  If attributes(GetType(BindableAttribute)).Equals(BindableAttribute.Yes) Then
    ' Insert code here.
  End If 
  
  ' This is another way to see whether the property is bindable.
  Dim myAttribute As BindableAttribute = _
    CType(attributes(GetType(BindableAttribute)), BindableAttribute)
  If myAttribute.Bindable Then
    ' Insert code here.
  End If 

' Yet another way to see whether the property is bindable.
If attributes.Contains(BindableAttribute.Yes) Then
' Insert code here.
End If

Pokud jste označili třídu pomocí BindableAttribute , použijte následující příklad kódu pro kontrolu hodnoty.If you marked a class with the BindableAttribute, use the following code example to check the value.

using namespace System::ComponentModel;
AttributeCollection^ attributes = TypeDescriptor::GetAttributes( MyProperty );
if ( attributes[ BindableAttribute::typeid ]->Equals( BindableAttribute::Yes ) )
{
  // Insert code here.
}
AttributeCollection attributes =
  TypeDescriptor.GetAttributes(MyProperty);
 if(attributes[typeof(BindableAttribute)].Equals(BindableAttribute.Yes)) {
  // Insert code here.
 }
Dim attributes As AttributeCollection = TypeDescriptor.GetAttributes(MyProperty)
If attributes(GetType(BindableAttribute)).Equals(BindableAttribute.Yes) Then
  ' Insert code here.
End If 

Poznámky

Tento atribut lze zadat pro více členů, obvykle vlastností, na ovládacím prvku.You can specify this attribute for multiple members, typically properties, on a control.

Pokud byla vlastnost označena atributem BindableAttribute nastaveným na true , je nutné pro tuto vlastnost vyvolat oznámení o změně vlastnosti.If a property has been marked with the BindableAttribute set to true, then a property change notification should be raised for that property. To znamená, že pokud Bindable je vlastnost Yes , pak je podporována obousměrná datová vazba.This means that if the Bindable property is Yes, then two-way data binding is supported. Pokud Bindable je No , můžete stále navazovat vazby na vlastnost, ale neměla by být zobrazena ve výchozí sadě vlastností, ke kterým má být vytvořena vazba, protože může nebo nemusí vyvolat oznámení o změně vlastnosti.If Bindable is No, you can still bind to the property, but it should not be shown in the default set of properties to bind to, because it might or might not raise a property change notification.

Poznámka

Když označíte vlastnost s BindableAttribute nastavením na true , hodnota tohoto atributu je nastavena na konstantního člena Yes .When you mark a property with BindableAttribute set to true, the value of this attribute is set to the constant member Yes. Pro vlastnost označenou atributem BindableAttribute nastaveným na false hodnotu je No .For a property marked with the BindableAttribute set to false, the value is No. Proto pro kontrolu hodnoty tohoto atributu v kódu, je nutné zadat atribut jako BindableAttribute.Yes nebo BindableAttribute.No .Therefore, to check the value of this attribute in your code, you must specify the attribute as BindableAttribute.Yes or BindableAttribute.No.

Upozornění

Tento atribut lze použít pouze v době návrhu.You can use this attribute at design time only. Nic nebrání v vytváření vazby na žádnou vlastnost během běhu.Nothing prevents you from binding to any property during run time.

Další informace najdete v tématu atributy.For more information, see Attributes.

Konstruktory

BindableAttribute(BindableSupport)

Inicializuje novou instanci BindableAttribute třídy s jednou z BindableSupport hodnot.Initializes a new instance of the BindableAttribute class with one of the BindableSupport values.

BindableAttribute(BindableSupport, BindingDirection)

Inicializuje novou instanci BindableAttribute třídy.Initializes a new instance of the BindableAttribute class.

BindableAttribute(Boolean)

Inicializuje novou instanci BindableAttribute třídy s logickou hodnotou.Initializes a new instance of the BindableAttribute class with a Boolean value.

BindableAttribute(Boolean, BindingDirection)

Inicializuje novou instanci BindableAttribute třídy.Initializes a new instance of the BindableAttribute class.

Pole

Default

Určuje výchozí hodnotu pro BindableAttribute , což je No .Specifies the default value for the BindableAttribute, which is No. Toto pole je jen ke čtení.This field is read-only.

No

Určuje, že vlastnost není obvykle používána pro vazbu.Specifies that a property is not typically used for binding. Toto pole je jen ke čtení.This field is read-only.

Yes

Určuje, že vlastnost se obvykle používá pro vazbu.Specifies that a property is typically used for binding. Toto pole je jen ke čtení.This field is read-only.

Vlastnosti

Bindable

Získá hodnotu označující, že vlastnost se obvykle používá pro vazbu.Gets a value indicating that a property is typically used for binding.

Direction

Získá hodnotu označující směr nebo směry datové vazby této vlastnosti.Gets a value indicating the direction or directions of this property's data binding.

TypeId

Při implementaci v odvozené třídě získá jedinečný identifikátor Attribute .When implemented in a derived class, gets a unique identifier for this Attribute.

(Zděděno od Attribute)

Metody

Equals(Object)

Určuje, zda BindableAttribute jsou dva objekty stejné.Determines whether two BindableAttribute objects are equal.

GetHashCode()

Slouží jako funkce hash pro BindableAttribute třídu.Serves as a hash function for the BindableAttribute class.

GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
IsDefaultAttribute()

Určuje, zda je tento atribut výchozí.Determines if this attribute is the default.

Match(Object)

Při přepsání v odvozené třídě vrátí hodnotu, která označuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.When overridden in a derived class, returns a value that indicates whether this instance equals a specified object.

(Zděděno od Attribute)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)

Explicitní implementace rozhraní

_Attribute.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr)

Mapuje sadu názvů na odpovídající sadu identifikátorů pro rozesílání.Maps a set of names to a corresponding set of dispatch identifiers.

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr)

Načte informace o typu pro objekt, který lze použít k získání informací o typu pro rozhraní.Retrieves the type information for an object, which can be used to get the type information for an interface.

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32)

Získá počet rozhraní typu informací, které objekt poskytuje (0 nebo 1).Retrieves the number of type information interfaces that an object provides (either 0 or 1).

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr)

Poskytuje přístup k vlastnostem a metodám vystaveným objektem.Provides access to properties and methods exposed by an object.

(Zděděno od Attribute)

Platí pro

Viz také