BrowsableAttribute.Browsable Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda je objekt Procházet.Gets a value indicating whether an object is browsable.

public:
 property bool Browsable { bool get(); };
public bool Browsable { get; }
member this.Browsable : bool
Public ReadOnly Property Browsable As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud je objekt Procházet; v opačném případě false .true if the object is browsable; otherwise, false.

Příklady

V následujícím příkladu jsou zkontrolovány, zda lze MyProperty Procházet.The following example checks to see whether MyProperty is browsable. Nejprve kód získá atributy pro MyProperty :First the code gets the attributes for MyProperty by:

Pak kód nastaví myAttribute na hodnotu BrowsableAttribute v AttributeCollection a zkontroluje, zda je vlastnost procházet.Then the code sets myAttribute to the value of the BrowsableAttribute in the AttributeCollection and checks whether the property is browsable.

// Gets the attributes for the property.
AttributeCollection^ attributes = TypeDescriptor::GetProperties( this )[ "MyProperty" ]->Attributes;

// Checks to see if the property is browsable.
BrowsableAttribute^ myAttribute = dynamic_cast<BrowsableAttribute^>(attributes[ BrowsableAttribute::typeid ]);
if ( myAttribute->Browsable )
{
   // Insert code here.
}
// Gets the attributes for the property.
 AttributeCollection attributes = 
    TypeDescriptor.GetProperties(this)["MyProperty"].Attributes;
 
 // Checks to see if the property is browsable.
 BrowsableAttribute myAttribute = (BrowsableAttribute)attributes[typeof(BrowsableAttribute)];
 if(myAttribute.Browsable) {
    // Insert code here.
 }
 
' Gets the attributes for the property.
Dim attributes As AttributeCollection = TypeDescriptor.GetProperties(Me)("MyProperty").Attributes

' Checks to see if the property is browsable.
Dim myAttribute As BrowsableAttribute = CType(attributes(GetType(BrowsableAttribute)), BrowsableAttribute)
If myAttribute.Browsable Then
    ' Insert code here.
End If 

Platí pro

Viz také